Kundalini Yoga to Clear the Subconscious Mind

June 9th, 2013

For the Greek translation, scroll down. Για την ελληνική μετάφραση, μετακινηθείτε προς τα κάτω.

There is no better word to describe the current age than “change.” Everything is moving at a breakneck speed. You may be experiencing changes in your location, career, relationships, death, births, health or finances. To navigate through these changes we must be flexible in mind and travel light. That means you can’t drag your matching set of heavy Samonsite luggage from the past along for the ride.

 

Why is it so challenging to drop the past? You really try to forgive, change and move one, and yet, old thoughts, emotions, habits and desires still haunt you. Letting go of the past can sometimes feel like putting sticky paper in the garbage. Just when you think its gone ~ there it is on your shoe again.

 

From a yogi’s perspective, the past is nothing more than old experiences that now live as memories in the subconscious mind. The past no longer exists. It is unreality. The Subconscious Mind is a recorder and warehouse of all our actions, thoughts, feelings. It’s like being under video surveillance 24/7. Most people are not aware of their subconscious mind, because it is below the surface of the conscious mind and can drive more than 80% of our choices and reactions.

 

When we are unconscious – not living in the present – all of our choices are made by the subconscious mind. For example, in the past eating, sugary foods, over-working or drinking alcohol may have given you comfort. This way of coping no longer serves you, yet you are driven to repeat the habit over and over. The subconscious mind creates patterns in the neurons in the brain that we repeat again and again.

 

So how do we free ourselves from these tired, old habits that come from the sub-conscious mind? Intention is not enough. You need tools and technology. While there are many methods, one of the most powerful ways to clear and re-pattern the subconscious mind is through the technology of kundalini yoga and meditation.

 

We are at the edge of a new frontier and can no longer look to our past for the answers. To thrive in these times, we need to connect to our soul for new creative solutions. When you connect to your soul you connect to the supreme intelligence – the big cosmic brain.

 

Kirtan Kriya:  Try this meditation for 40 days to drop your baggage so that you can truly live in the present and thrive.

See Full 11 Med Youtube Video

 

http://www.spiritvoyage.com/blog/index.php/travel-light-pack-kirtan-kriya/

Δεν υπάρχει καλύτερη λέξη για να περιγράψεις την τρέχουσα εποχή από ‘’αλλαγή.’’ Τα πάντα αλλάζουν με μεγάλη ταχύτητα. Ίσως να έχετε προσωπική εμπειρία αλλαγών στην περιοχή σας την καριέρα σας στις σχέσεις σας, θάνατοι, γεννήσεις, υγεία ή τα οικονομικά. Το να πλοηγηθεί κάποιος ανάμεσα σε αυτές τις αλλαγές πρέπει να είναι ευέλικτος στο μυαλό και να μεταφέρει φως. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να σύρετε τις αποσκευές του παρελθόντος σας στο μέλλον.

 

Γιατί είναι τόσο δύσκολο να αφήσουμε το παρελθόν? Προσπαθείς πραγματικά να συγχωρέσεις να αλλάξεις και να προχωρήσεις και ακόμα παλιές σκέψεις, συναισθήματα, συνήθειες και επιθυμίες ακόμα σε κυνηγούν.

Το να αφήσεις πίσω σου το παρελθόν μερικές φορές είναι σαν να βάζεις χαρτί που κολλάει στα σκουπίδια. Και όταν νομίζεις ότι γλύτωσες το βρίσκεις κολλημένο στο παπούτσι σου.

 

Από την οπτική των γιόγκι το παρελθόν δεν είναι τίποτε περισσότερο από παλιές εμπειρίες οι οποίες τώρα ζουν ως αναμνήσεις στο υποσυνείδητο μας. Το παρελθόν δεν υπάρχει πια. Δεν είναι πραγματικότητα. Το υποσυνείδητο είναι ένα μαγνητόφωνο και αποθήκη από όλες τις ενέργειες, σκέψεις, συναισθήματα του παρελθόντος. Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν το υποσυνείδητο τους, διότι είναι κάτω από την επιφάνεια του συνειδητού νου και ορίζει περισσότερο από το 80% των επιλογών και αντιδράσεων μας.

 

Όταν είμαστε ασυνείδητοι δηλ. δεν ζούμε στο παρόν, όλες οι επιλογές μας γίνονται από τον υποσυνείδητο νου. Για παράδειγμα, στο παρελθόν το να φας γλυκά, ή να δουλέψεις πολύ ή να πιείς πολύ αλκοόλ ίσως σου έδινε ασφάλεια. Αλλά αυτή η συμπεριφορά δεν σε εξυπηρετεί πια, αλλά οδηγείσαι να επαναλαμβάνεις τη συνήθεια ξανά και ξανά. Είναι διότι το υποσυνείδητο έχει δημιουργήσει μοντέλα συμπεριφοράς στους νευρώνες στο μυαλό ώστε να επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά.

 

Οπότε πως μπορούμε να απελευθερώσουμε τους εαυτούς μας από αυτή την ταλαιπωρία, παλιές συνήθειες που έρχονται από τον υποσυνείδητο νου? Ενώ υπάρχουν αρκετές μέθοδοι, ένας από τους πιο δυνατούς τρόπους του να καθαρίσει και να φτιάξει νέα μοντέλα συμπεριφοράς στο υποσυνείδητο είναι μέσα από την τεχνική της Κουνταλίνι γιόγκα και τον διαλογισμό.

 

Είμαστε στην όχθη των νέων συνόρων και δεν μπορούμε πια να κοιτάμε στο παρελθόν για απαντήσεις. Για να επιτύχετε σε αυτούς τους καιρούς, χρειάζεται να συνδεθούμε με την ψυχή μας για νέες δημιουργικές λύσεις. Όταν συνδέεστε με την ψυχή σας αγγίζετε την κορυφαία ευφυΐα – και συνδέεστε με τον εγκέφαλο της ανθρωπότητας.

 

Δοκιμάστε αυτό το διαλογισμό για 40 ημέρες για να  αφήσετε τις αποσκευές σας και να μπορέσετε να ζήσετε πραγματικά στο παρόν και να μεγαλουργήσετε.

See Full 11 Med Youtube Video

 

http://www.spiritvoyage.com/blog/index.php/travel-light-pack-kirtan-kriya/

Posted in Uncategorized | Comments (0)

Comments are closed.